Zgodnie z ustawą o służbie Medycyny Pracy, pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną, zawierając umowę z uprawnioną placówką medyczną.

Jurajskie Centrum Medyczne  proponuje kompleksowe usługi w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Państwa firmy, m. in.:

-prowadzenie badań wstępnych,
-prowadzenie badań okresowych,
-prowadzenie badań kontrolnych,
Wszystkie usługi związane z obowiązkowymi badaniami medycyny pracy wykonujemy w oparciu o Ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.97 (Dz.U. nr 96 poz. 593 z późniejszymi zmianami R.M.Z. z dnia 18.12.02 r.) oraz Kodeks Pracy.

Podstawowymi aktami prawnymi określającymi zasady profilaktycznej opieki nad pracującymi są:

 • KODEKS PRACY – Dział X,
 • USTAWA z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Tekst jednolity: Dz. U.
  z 2004 r. Nr 125 poz. 1317)
  USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003  Nr 199 poz. 1938)
  USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. 2008  Nr 220 poz. 1416)
 • ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U.1996  Nr 69, poz. 332  z późn. zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 37 poz. 451 ).

Gwarantujemy dobra opiekę medyczną i sprawnie przeprowadzone badania profilaktyczne.
Stały i rzetelny nadzór nad zdrowiem pracowników, powierzony specjalistom pracującym w Jurajskim Centrum Medycznym oraz odpowiednio prowadzone badania profilaktyczne zmniejszają ilość zwolnień chorobowych oraz skracają ewentualne nieobecności do koniecznego minimum.

Pragniemy nadmienić, że badania profilaktyczne nie mają na celu diagnozowanie „ogólnego stanu zdrowia pracownika” i nie obejmują badań podstawowych – OB., morfologia, mocz, rtg klatki piersiowej – jak to jest powszechnie błędnie przyjęte.

Morfologia, mocz i rtg klatki piersiowej mogą być zlecone zgodnie z wytycznymi metodycznymi w przypadkach uzasadnionych narażeniem na stanowisku pracy.

Należy podkreślić, że oprócz wymienionych w Kodeksie Pracy rodzajów badań profilaktycznych (badania wstępne, okresowe, i kontrolne) niektóre grupy zawodowe mają obowiązek poddania się jeszcze innym badaniom np. badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Badania te nie są badaniem profilaktycznym w rozumieniu Kodeksu Pracy. Zakres, tryb oraz finansowanie tych badań regulują odrębne przepisy.

Przepisy regulujące zakres dodatkowych badań poza badaniami profilaktycznymi w rozumieniu Kodeksu Pracy to:

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  (Dz. U.  2008  Nr 234, poz. 1570),

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. 2006, Nr 25, poz. 191),

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. 2006, Nr 132, poz. 928),

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. 2006, Nr 133, poz. 939)

Z myślą o firmach zainteresowanych podpisaniem umowy na świadczenie usług medycznych wchodzących w zakres badań medycyny pracy Jurajskie Centrum Medyczne przygotowało specjalną ofertę.
Chcielibyśmy również poinformować, że istnieje możliwość rozszerzenia zakresu współpracy wykraczającego poza badania z medycyny pracy o dodatkowe usługi medyczne.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących oferty Jurajskiego Centrum Medycznego udzieli Państwu:
Magdalena Gerczak, tel. 012 622 88 80  e-mal: mgerczak@jcm.krakow.pl