Jurajskie Centrum Medyczne świadczy również usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym  Funduszem Zdrowia w następujących poradniach:

  • Poradnia Kardiologiczna,
  • Poradnia Kardiologiczna dla dzieci,
  • Poradnia Medycyny Sportowej,
  • Poradnia Neurologiczna,
  • Poradnia Urologiczna.

Do powyżej wymienionych poradni specjalistycznych jest wymagane skierowanie wystawione przez lekarza POZ/lekarza rodzinnego lub lekarza z poradni specjalistycznej lub szpitala, który posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Korzystając  z bezpłatnych świadczeń osoby z nich korzystające są zobowiązane za każdym razem przedstawiać dowód potwierdzający prawo do świadczeń (dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego).

Podczas wizyty w naszej placówce zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie formularza oświadczenia o upoważnieniu innej osoby  do udzielania jej informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych oraz uzyskania dokumentacji medycznej. W celu zaoszczędzenia Państwa czasu poświęconego na dokonywanie formalności związanych z przyjęciem w zakładce „plik do pobrania” został załączony wspomniany wyżej formularz, który można przynieść już wypełniony.

Formularz oświadczenia wypełnia Pacjent a w przypadku osoby, która nie może sama za siebie decydować (np. dziecko)  wypełnia przedstawiciel ustawowy.

paragraf 8 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 r. w  sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej  przetwarzania (Dz. U. z  2010 r. Nr 252, poz.1697).
art. 26 i 30  – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dz. U. 2009 nr 52, poz. 417 z poźn. zm.)

 

KONIECZNOŚĆ DOSTARCZENIA SKIEROWANIA W CIĄGU 2 TYGODNI:

Pacjent jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 poz. 101,  z późn. zm.).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków ze środków publicznych.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Narodowego Funduszu Zdrowia, na której znajdą Państwo wiele interesujących informacji:

http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku

Pobierz oświadczenie PDF

ePUAP:
Nasza Skrytka w ePUAP: /JurajskieCM/SkrytkaESP
Link do ePUAP: Pismo Ogólne do Podmiotu Publicznego

Jak przekazać pismo do nas na platformie ePUAP ?
1. Wybierz pismo ogólne do podmiotu publicznego
2. ( ustaw / zmień ) adresata oraz wpisz : JurajskieCM